Vyberte stránku

Obchodní podmínky

1.Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) PLUS INVESTMENT s.r.o., IČ: 28092554 , se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, Česká Republika,  (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tectum-forum.cz (dále jen „Webové stránky či webové rozhraní“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Zákazníka.

1.3.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.5.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami také občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6.

Obchodní podmínky jsou uvedeny na Webových stránkách Prodávajícího a platí pro prodej online kurzů, webinářů a dalších produktů a služeb Prodávajícího (dále jen „Produkt“) na Webových stránkách wwwtectum-forum.cz.

2.Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.

Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Zákazníkovi, objednávaném Produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním Produktu či poskytnuté služby. U online kurzů, e-booků náklady na dodání účtovány nejsou.

2.4.

Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „Objednávka“).

2.5.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká odesláním Objednávky (nikoliv až po potvrzení Objednávky). Objednávku podá Zákazník kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny Kupní smlouvou a Obchodními podmínkami. Podáním Objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické Objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.6.

Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa zákazníka“).

2.7.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na Elektronickou adresu zákazníka.

2.9.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a Zákazník má možnost před vlastním odesláním Objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.10.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Kupní smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu Prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.12.

Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si Zákazník objednal a Zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je Prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude Zákazník informován.

3.Cena zboží a platební podmínky

3.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží/služby dle Kupní smlouvy může Zákazník uhradit Prodávajícímu následujícím způsobem

 • Bezhotovostně online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro

3.2.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení Produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na Elektronickou adresu zákazníka.

3.3.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GoPay s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay s.r.o.

3.4.

Platba za e-book, online kurz, webinář je jednorázová

3.5.

Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6.

Kupní cena je splatná ihned uzavření Kupní smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek Zákazníka uhradit cenu za Produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

3.7.

Prodávající nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.8.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.

Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@tectum-forum.cz.

4.3.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Zákazníkem již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.4.

V případech, kdy má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Zákazníkem. V takovém případě vrátí Prodávající Zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem.

4.5.

Je-li společně se zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.6.

Rozhodne-li se Zákazník pro odstoupení v zákonné lhůtě, Prodávající žádá o dodržení následujících podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být Prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od Kupní smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (Zákazník tento formulář vyplní a pošle jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy
  2. Adresát (zde Zákazník vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Zákazník odešle formulář emailem na info@tectum-forum.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.

4.7.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@tectum-forum.cz, písemnou formou pak na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že Zákazník odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Zákazníkovi bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně zakoupeného Produktu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od Kupní smlouvy.

4.8.

V případě odstoupení Zákazníka od Kupní smlouvy na Produkt, je Prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení Zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

4.9.

Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že Zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely Kupní smlouvy se za podstatné porušení Kupní smlouvy považuje:

 • prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.6 OP) ze strany Zákazníka.

5. Dodací podmínky

5.1.

U Produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze Prodejcem na Elektronickou adresu zákazníka, případně zasláním odkazu URL adresy. Přístupovými údaji se rozumí u e-booků odkazy na stažení a u online kurzů a webinářů informace o tom, jak lze do kurzu či webináře vstoupit. 

5.2.

Přístupové údaje poskytne Prodávající Zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1.

Přístupové údaje k online kurzům, placené členské sekci a webinářům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu k online kurzu,  webináře je zabezpečen. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2.

Produkty, které Prodávající prostřednictvím Webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.

Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Produkt při převzetí nemá vady. V případě, že Produkt při převzetí není ve shodě s Kupní smlouvou, má Zákazník právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Produkt uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě.

7.3.

Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník Produkt převzal:

 • má Produkt vlastnosti, které si Prodávající a Zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se Produkt hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Produkt tohoto druhu obvykle používá,
 • Produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je Produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Produkt vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Produkt byl vadný již při převzetí.

7.5.

Pro reklamaci Zákazník kontaktuje Prodávajícího e-mailem na adrese info@tectum-forum.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník informováni e-mailem.

7.6.

Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nového Produktu bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od Kupní smlouvy může Zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.7.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.8.

Prodávající není povinen nároku Zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě Produktu věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení Zákazníka, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online kurzu či webináře, které není schopen ovlivnit.

7.9.

On-line kurzy, webináře obsahují pouze návody a doporučení, Prodávající rovněž neodpovídá za  úspěch či neúspěch Zákazníka při aplikaci v praxi.

8. Garance vrácení peněz

8.1.

U e-booků je možnost 14 dnů od zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na Emailovou adresu zákazníka, odstoupit od Kupní smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s e-bookem nebude Zákazník spokojen či zjistí, že zakoupený e-book není pro něj vhodný. Zda je garance u konkrétního e-booku poskytována, případně zda je garance poskytována s delší než 14 denní lhůtou, je uvedeno na Webových stránkách u nabízeného e-booku. Pokud tak uvedeno není, řídí se garance vrácení peněz zněním těchto obchodních podmínek. Na online kurzy se garance vrácení peněz nevztahuje.

8.2.

Odstoupení od Kupní smlouvy v případě nespokojenosti zašle Zákazník elektronickou formou na info@tectum-forum.cz s prohlášením, že od Kupní smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3.

Peníze budou Zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od Kupní smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. 

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1.

Vstupem do online kurzu, webináře či koupí e-booku Zákazník rozumí, že jakékoli použití informací z online kurzu, webináře či e-booku a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

9.2.

Firma PLUS INVESTMENT s.r.o.á se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

9.3.

Veškeré informace v online kurzech, placené členské sekci, webinářích a e-bookách vycházejí z vlastních zkušeností a získaných informací autora. Tyto zkušenosti jsou subjektivní a jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto autor není zodpovědný za rozhodnutí zákazníků, ani jejich akcích založených na těchto doporučeních.

9.4.

Firma PLUS INVESTMENT s.r.o. nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou Zákazníkovi využitím informací v online kurzu, placené členské sekci, webináři či e-booku.

9.5.

Po celou dobu trvání online kurzu, webináře,  je zákazník plně svéprávný a plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch zákazníka závisí nejen na znalostech získaných v online kurzu, placené členské sekci, webináři či e-booku, ale také na faktorech, které nemůže autor ovlivnit, jako např. zákazníkových dovednostech, možnostech, znalostech, schopnostech, situaci na trhu, obchodních znalostech, zdravotním stavu apod.

9.6.

Podnikání je riziková činnost, která může vést k finančním ztrátám a životním změnám. Toto vše je pouze v Zákazníkových rukách. Autorka nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou Zákazníkovi využitím informací v online kurzech, webinářích, či e-bookách.

9.7.

Jakékoli výkazy příjmů, výdělků nebo příklady zobrazené na webovém rozhraní jsou pouze odhady toho, co by bylo možné nyní nebo v budoucnosti. Na základě použití webového rozhraní nemůže existovat žádná záruka ohledně konkrétního finančního výsledku. Zákazník souhlasí s tím, že prodávající není zodpovědný za zákazníkovi jeho příjmy, úspěch nebo neúspěch, jeho osobních nebo obchodních rozhodnutí, zvýšení nebo snížení jeho financí nebo úrovně příjmů ani za jakýkoli jiný výsledek jakéhokoli druhu, který můžete mít v důsledku předložených informací prostřednictvím webového rozhraní a produktů. Zákazník je výhradně zodpovědný za své výsledky.

9.8.

Na webovém rozhraní pouze předáváme informace a je na uvážení zákazníka a jeho odpovědnosti, jak s nimi naloží. Obsah webového rozhraní má pouze informativní účely a neměl by být považován za jakoukoli radu, jako lékařskou, právní, daňovou, emocionální nebo jinou formu poradenství. Pokud zákazník spoléhá na nějaké informace na webovém rozhraní, tak je to na jeho vlastní riziko. Prodávající není profesionál, tudíž by informace na této stránce neměly být považovány za odborné poradenství.

9.9.

Reference představují postřehy a zkušenosti ostatních lidí pro ilustrativní účely. Reference, příklady a recenze jsou od skutečných klientů. Reference nezaručují, že stávající či budoucí zákazníci dosáhnout stejných nebo podobných výsledků. Reference slouží jako ilustrativní příklady.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1.

Zákazník nabývá vlastnictví k Produktu zaplacením celé kupní ceny.

10.2.

Prodávající není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3.

Vyřizování stížností Zákazníků zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tectum-forum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na Elektronickou adresu zákazníka.

10.4.

Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů).

10.5.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.6.

Prodávající je oprávněn k prodeji Produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. 

10.7.

Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.8.

Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

 

11. Ochrana osobních údajů

11.1.

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter dat o Zákazníkovi, která vyplňuje do Objednávky. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Prodávající je používá k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Zákazníkových bezhotovostních plateb a pro komunikaci se Zákazníkem, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

11.2.

Na požádání Zákazníka Prodávající podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Zákazníkovi zaznamenané. Nesprávné či neaktuální informace Prodávající na požádání opraví. Otázky týkající se zpracování osobních údajů Zákazníka směřujte na info@tectum-forum.cz.

11.3.

Navštíví-li Zákazník Webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která byla Zákazníkovi přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, ze které Zákazník navštíví, Webové stránky, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když je Zákazník poskytne z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo při realizaci Kupní smlouvy. Poskytnout osobní údaje státním orgánům je možné pouze v souladu se zákonným důvodem.

11.4.

Údaje Zákazníkovi Prodávající používá k tomu, aby mohl Zákazníka informovat o Produktech, případně zjistit názor Zákazníka na ně. Účast na takovýchto akcích je dobrovolná. Pokud s nimi Zákazník nesouhlasí, může toto kdykoliv oznámit a údaje o Zákazníkovi Prodávající zablokuje. V případě e-mailové komunikace se z odběru může Zákazník kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého e-mailu.

11.5.

Vyplněním prodejního formuláře Zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze majitele webových stránek, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

11.6.

Zároveň Zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

11.7.

Na Webových stránkách Prodávající používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet Webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na pevný disk Zákazníka. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu Webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda už se Zákazník ze svého počítače navštívil Webové stránky. Identifikuje se pouze cookie na počítači Zákazníka.

11.8.

Používání cookies může Zákazník deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2.

Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.

12.3.

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2020.